Algemene voorwaarden voor het gebruik van EZVR

De Algemene Voorwaarden voor het gebruik van EZVR zijn een overeenkomst tussen Beeldhouwers en eenieder die gebruik maakt van ons platform.

Artikel 1 - Definities

 1. Klant: degene die de Overeenkomst met Beeldhouwers aangaat.
 2. Dienst: de mogelijkheid om op het EZVR-platform 360-gradenbeelden te uploaden, te verrijken en te publiceren.
 3. Overeenkomst: de door Beeldhouwers geaccepteerde aanvraag tot het leveren van de overeengekomen Dienst.

Artikel 2 - Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gesloten Overeenkomst tussen Beeldhouwers en de Klant, alsmede op hetgeen zich naar aanleiding daarvan of in verband daarmee mocht voordoen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, kan hieronder mede elektronisch worden begrepen.

Artikel 3 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Beeldhouwers de aanvraag heeft geaccepteerd en dit schriftelijk heeft bevestigd aan de Klant.
 2. De Klant is aan een dergelijke bevestiging van Beeldhouwers gebonden indien door hem niet binnen drie dagen na ontvangst tegen de inhoud van deze bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. Dit recht komt te vervallen indien reeds van de Dienst gebruik is gemaakt.
 3. De Overeenkomst tot het leveren van de Dienst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 5. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4 - Auteursrecht

 1. Bij het uploaden van de betreffende informatie naar de Dienst, verklaart de klant geen inbreuk te maken op de auteurswet of andere nationale dan wel internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht.

Artikel 5 - Facturering en betalingen

 1. Beeldhouwers biedt voor het EZVR-platform verschillende prijsplannen, bestaande uit de varianten Basic, Extra en Superior.
 2. Beeldhouwers factureert per jaar vooraf.
 3. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. De Klant dient binnen 31 dagen het factuurbedrag te voldoen.
 4. Beeldhouwers is gerechtigd de prijzen van de prijsplannen, genoemd in het eerste lid, aan te passen. Van een dergelijke prijswijziging wordt de Klant op schriftelijke wijze in kennis gesteld.
 5. Bij niet tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Beeldhouwers gerechtigd om over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 6 - Opschorten van de dienstverlening

 1. Beeldhouwers heeft het recht om levering van de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant de verplichtingen niet of niet volledig nakomt en/of wanneer de Klant de Dienst gebruikt op een manier die schadelijk is voor het EZVR-platform.
 2. Beeldhouwers dient de Klant schriftelijk te melden dat de levering van de Dienst wordt opgeschort.
 3. Beeldhouwers kan dit recht uitoefenen zonder dat de Klant in gebreke is gesteld.
 4. Bij hetgeen in dit artikel is bepaald, blijft de betalingsverplichting zoals blijkt uit artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden bestaan.

Artikel 7 - Ontwikkelingen met betrekking tot de Dienst

 1. Beeldhouwers kan de eigenschappen van de Dienst wijzigen om bijvoorbeeld aan de eisen van de techniek en de markt te blijven beantwoorden. Hierover wordt de Klant op schriftelijke wijze geïnformeerd.
 2. Indien technische, maatschappelijke of mogelijk andere ontwikkelingen Beeldhouwers hiertoe noodzaken, is Beeldhouwers gerechtigd de Dienst op te heffen met een opzegtermijn van één maand. Indien sprake is van voorgaande situatie, wordt de Klant hierover schriftelijk geïnformeerd en worden eventueel reeds voor deze Dienst vooruitbetaalde bedragen aan de Klant terugbetaald.
 3. De Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke wijziging of opheffing.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Beeldhouwers aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Beeldhouwers is jegens de Klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de Dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Beeldhouwers. Onder opzet of grove schuld wordt bijvoorbeeld niet verstaan: onheil van buitenaf, hackers, verstoringen in diensten of netwerken.
 3. De aansprakelijkheid van Beeldhouwers is beperkt tot de hoogte van het één-maandelijkse factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.
 4. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt na verloop van een jaar gerekend vanaf het moment dat de schadebrengende gebeurtenis zich voordeed.

Artikel 9 - Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst, ook in geval van uitvoering daarvan buiten Nederland, en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen uit deze overeenkomsten voortvloeiende of daarmee verband houdende, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter op basis van de vestigingsplaats van Beeldhouwers.